ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

เมื่อวันที่: 2014-09-22 12:46:44

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อรัญญา เวียนทอง อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557