ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับรางวัลนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาเรียนดีเยี่ยม

เมื่อวันที่: 2014-09-19 11:28:07

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยพิธีดังกล่าวมีการมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดี และ นักศึกษาเรียนดีเยี่ยม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเรียนดีและเรียนดีเยี่ยมดังนี้

นักศึกษาเรียนดี
1. นายธนภัทร ลิ้มสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  CGPA 3.25
2. นายพัฒน์ธนพล กองพิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA 3.25
3. นางสาววิภาวี แสนอุ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.27
4. นางสาววิภารัตน์ ชัยยวง  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA 3.27
5. นายสุวรรณ พีระชัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.28
6. นางสาวปัทมพร ใจเสมอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.28
7. นายภาติยะ ตั้งอารมณ์มั่น สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA 3.38
8. นายธรณินทร์ ขันพล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA 3.47
9. นายชัชนันท์ เมืองมอง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA  3.50

นักศึกษาเรียนดีเยี่ยม
10. นายกฤตภาส กาญจนเตมีย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.67
11. นางสาววรัชชญา ตรุษสาท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.77
12. นายบุญทรงยศ ค้าขาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CGPA 3.82
13. นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ CGPA 4.00