อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอบทความวิจัย

เมื่อวันที่: 2014-05-23 17:01:39

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องเชียงใหม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่